Spring naar bijdragen

Eindelijk komt er een einde aan alle misstanden


Recommended Posts

 • Forumlid
11 minuten geleden zei Ger-1957:

Soms denk ik dat ik aan de stamtafel zit ik ūüėú

Aan de stamtafel is ook niet alles,maar altijd beter dan op een saaie,eenzame parking,zonder WC en douche.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Reacties 204
 • Created
 • Laatste reactie

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik denk dat het een wassen neus is.   Jarek krijgt controle:   V:  dag meneer Jarek, hoe lang bent u al van huis? A: oh, ben gisteren begonnen in Venlo V: maar u bent Poo

Dat ligt voor iedereen anders natuurlijk;ik had,wat jaren geleden toen ik nog "aktief"buitenland reed geladen voor Bologna,wat voor ons een kort ritje was,toen ik net buiten Rotterdam achter twee cont

Onzin EJD,een totaal uit de lucht gegrepen argument ,volgens mij alleen puur en alleen uit stemmingmakerij.   Wanhopig zijn( transport )bedrijven op zoek naar mensen,en dat weet jij ook ,als je

Posted Images

 • Forumlid
Op 13-7-2020 om 16:49 zei europeaan:

 

 

Ik heb de bak maar afgezet.

 

 

Heb hem eerlijk gezegd zo goed als nooit aan staan.

Vorige week toen ik met een collega een rondritje van 1600 km achter elkaar aan tuften
heeft dat ding meer gewerkt als de afgelopen 3 jaar;)

Trouwens, denk dat bijna iedereen tegenwoordig onbeperkt bellen heeft, dus word er veel over de telefoon ge ouwehoert.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
2 uur geleden zei Vledder:

Je kon op je vingers natellen dat onze oost Europese vrienden "not amused"zouden zijn.

Echter met het liberaliseren van het wegvervoer hebben ze hun kansen gegrepen en dat word nu iets getemperd.

Om de voorziening van de benodigde goederen( de logistiek dus) niet in gevaar te brengen ijveren de politici ervoor dat men steeds meer gebruik kan maken van spoorwegen,die zonder de subsidies geen bestaansrecht hebben,en waar de h.h. politici meestal zelfde grootste aandeelhouders zijn.

 

Wat ik dan weer wel positief vind is dat men deze "Polensprinters "aanpakt en ook onder de regels stelt die wij ook na moeten leven,waarbij we natuurlijk niet uit t oog moeten verliezen dat ook onze NL koeriers zich aan de wet moeten gaan houden,dat dan weer wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
Op 13-7-2020 om 16:35 zei Pierre:

 

Rijdagen van 9 0f 10 uur met max. 2 stops (pauzes niet meegerekend).

Het meest recente wat ik momenteel kan vinden is onderstaande

Bron: >> klik <<

 

 

6.5.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 151/17


Motivering van de Raad: Standpunt (EU) nr. 5/2020 van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekeningen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen

(2020/C 151/02)

I.   INLEIDING

 

1.

Op 31 mei 2017 nam de Europese Commissie een voorstel aan voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen.
 

2.

In het wetgevingsproces was dit voorstel onderdeel van mobiliteitspakket I, samen met twee andere voorstellen, waarvan het ene de toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer en tot de markt voor het goederenvervoer over de weg betrof, en het andere handhavingsbepalingen voor sociale wetgeving voor bestuurders en hun detachering.
 

3.

Op 3¬†december 2018 bereikte de Raad (Vervoer, Telecommunicatie en Energie) een akkoord over een algemene ori√ęntatie¬†(1).
 

4.

Het Europees Parlement stelde zijn standpunt in eerste lezing vast op 4 april 2019.
 

5.

Tussen oktober en december 2019 voerden het Europees Parlement, de Raad en de Commissie onderhandelingen om tot een akkoord over het voorstel te komen. Op 11 december 2019 was er een akkoord over een compromistekst, die op 20 december 2019 door het Comité van permanente vertegenwoordigers werd goedgekeurd (2).
 

6.

De Commissie vervoer en toerisme (TRAN) van het Europees Parlement bevestigde het politiek akkoord op 21 januari 2020, en de Raad op 20 februari 2020 (3).
 

7.

De Raad hield bij zijn werkzaamheden rekening met het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 18 januari 2018 en van het Comité van de Regio's van 1 februari 2018.
 

8.

Rekening houdend met bovengenoemd akkoord stelde de Raad op 7 april 2020 via de schriftelijke procedure het standpunt van de Raad in eerste lezing (in de door de juristen-vertalers bijgewerkte versie) vast volgens de gewone wetgevingsprocedure van artikel 294 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

II.   DOELSTELLING

 

9.

De algemene doelstelling van het voorstel is de harmonisatie van de voorschriften voor rijtijden, onderbrekingen en rusttijden in het wegvervoer, en wel door het gebruik van tachografen, om zo concurrentieverstoring te voorkomen, de verkeersveiligheid te verbeteren en te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor bestuurders in de Unie.

III.   ANALYSE VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD IN EERSTE LEZING

A)    Algemeen

 

10.

Op basis van het Commissievoorstel hebben het Europees Parlement en de Raad onderhandeld om tot een akkoord te komen op het moment dat de Raad zijn standpunt in eerste lezing bepaalt. De tekst van het ontwerpstandpunt van de Raad stemt volledig overeen met het compromis dat de twee wetgevers hebben bereikt.

B)    Belangrijkste elementen

 

11.

De belangrijkste elementen van het compromis in het standpunt van de Raad in eerste lezing zijn:

a)   Lichte bedrijfsvoertuigen zijn nu ook in het voorstel opgenomen

 

12.

In het oorspronkelijke Commissievoorstel ontbraken lichte bedrijfsvoertuigen in de zin van Verordening (EG) nr. 561/2006, terwijl het Parlement vond dat die wel moesten worden opgenomen. De tekst van de Raad neemt die voertuigen op in de werkingssfeer van de verordening indien de toegestane maximummassa, dat van aanhangwagens of opleggers inbegrepen, meer dan 2,5 ton bedraagt en de voertuigen voor rekening van derden worden gebruikt in het internationale vervoer (artikel 2, lid 1, juncto artikel 3, onder h bis), van Verordening (EG) nr. 561/2006). Bijgevolg vallen deze voertuigen ook binnen de werkingssfeer van Verordening (EU) nr. 165/2014 en moeten zij dus ook met slimme tachografen worden uitgerust.
 

13.

De Commissie zal gebruikmaken van een overgangsperiode (tot 1 juli 2026) om binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van de onderhavige wijzigingsverordening uitvoeringshandelingen vast te stellen waarin de gegevens, de functies en de installatie van tachografen in lichte bedrijfsvoertuigen nader worden bepaald, zodat de productie van deze tachografen van start kan gaan en voertuigen hiermee vóór het einde van de overgangsperiode kunnen worden uitgerust.
 

14.

Derhalve zijn de amendementen 353/rev, 368, 373 en 375 aanvaard in het standpunt van de Raad, zij het anders geformuleerd.

a)   Organisatie van de wekelijkse rusttijd

 

15.

Om een compromis te bereiken over de bepalingen inzake de wekelijkse rusttijden (artikel 8, lid 6, van Verordening (EG) nr. 561/2006), mocht van de Raad de regel behouden blijven dat een bestuurder twee normale wekelijkse rusttijden of één normale wekelijkse rusttijd en één verkorte wekelijkse rusttijd van ten minste 24 uur moet nemen per periode van twee opeenvolgende weken.
 

16.

De Raad heeft in het compromis evenwel aangedrongen op een zekere flexibiliteit voor bestuurders in het langeafstandsvervoer van goederen; dit komt overeen met het oorspronkelijke Commissievoorstel. Een bestuurder die internationaal goederenvervoer buiten de lidstaat van vestiging verricht, mag twee opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden nemen, op voorwaarde dat hij in een willekeurige periode van vier opeenvolgende weken ten minste twee normale wekelijkse rusttijden neemt. Indien hij twee opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden heeft genomen, moet de volgende wekelijkse rusttijd worden voorafgegaan door een rusttijd ter compensatie van de twee verkorte wekelijkse rusttijden. Tijdens deze verlengde rusttijd heeft de bestuurder het recht op ‚Äúterugkeer naar huis‚ÄĚ (zie punt¬†19 hieronder). Amendement 379 is derhalve behouden als basis in het standpunt van de Raad. Amendement 381 is niet overgenomen.
 

17.

Om ervoor te zorgen dat er wegcontroles op rusttijden kunnen worden uitgevoerd over een periode van vier weken, moeten de bewijsstukken aan boord van het voertuig nu 56 in plaats van 28 dagen worden bewaard (artikel 36 van Verordening (EU) nr. 165/2014). Zie amendementen 365 en 420-422.

a)   Verbod op slapen in de cabine

 

18.

De Raad houdt in zijn standpunt vast aan het oorspronkelijke Commissievoorstel wat betreft het verbod op het nemen van rusttijd in een voertuig tijdens normale wekelijkse rusttijden en wekelijkse rusttijden van meer dan 45 uur ter compensatie van eerdere verkorte wekelijkse rusttijden (artikel 8, lid 8, van Verordening (EG) nr. 561/2006). De Raad heeft wel bepaalde delen van amendement 382 van het Parlement aanvaard die gaan over de bijzonderheden van het vereiste verblijf. In dit verband is bepaald dat alle kosten voor verblijf buiten het voertuig door de werkgever moeten worden gedragen, een standpunt dat door het Parlement gedeeld wordt (zie amendement 383).

a)   Regelmatige terugkeer van de bestuurder

 

19.

Het standpunt van de Raad¬†‚ÄĒ dat voortbouwt op het oorspronkelijke Commissievoorstel¬†‚ÄĒ dat een vervoersonderneming het werk van bestuurders zodanig moet organiseren dat zij regelmatig naar huis kunnen terugkeren om een lange rusttijd te nemen (artikel¬†8, lid¬†8¬†bis, van Verordening (EG) nr.¬†561/2006), scherpt deze eis aan wat het bewijs en het toezicht betreft, en het biedt meer duidelijkheid over de plaats waarnaar de bestuurder terugkeert. In de tekst van de Raad wordt van de bestuurder ge√ęist dat hij terugkeert naar de exploitatievestiging van de werkgever waar de bestuurder normaal gezien gestationeerd is en waar zijn wekelijkse rusttijd begint, in de lidstaat van vestiging, of naar zijn woonplaats, met dien verstande dat het aan de bestuurder is de plaats te kiezen waar hij de rusttijden doorbrengt, terwijl de werkgever ervoor verantwoordelijk is dat de bestuurder regelmatig kan terugkeren. De bestuurder moet ten minste om de vier weken kunnen terugkeren, overeenkomstig amendement 385. Om de regeling eenvoudig te houden en omdat bestuurders en werkgevers zich in ongelijke onderhandelingsposities bevinden, heeft de Raad niet de grotere flexibiliteit aanvaard waar het Parlement in de amendementen 355, 377 en 385 om vroeg.

a)   Minimumnormen voor parkeerinfrastructuur

 

20.

Hoewel het voorstel van de Commissie geen specifieke bepalingen over parkeerterreinen bevatte, is de Raad er tijdens de besprekingen met het Parlement en de Commissie mee akkoord gegaan dat de Commissie verplicht wordt om op een offici√ęle website een lijst bekend te maken (en regelmatig te actualiseren) van alle gecertificeerde parkeerterreinen met een adequate infrastructuur voor bestuurders in het goederen- en personenvervoer over de weg (artikel¬†8¬†bis van Verordening (EG) nr.¬†561/2006). In de tekst van de Raad is nu bepaald dat de Commissie bij gedelegeerde handeling normen voor dienstverlening en beveiliging moet vaststellen, alsook een procedure voor de certificering van deze parkeerterreinen. Als gevolg van dit compromis, waarin tegemoet wordt gekomen aan de belangrijkste eis van het Parlement (amendement 387), zijn de verzoeken om meer gedetailleerde bepalingen op te nemen in de verordening (amendement 400) niet overgenomen in de tekst van de Raad.

a)   Onderbreking van de wekelijkse rusttijd op een veerboot of een trein

 

21.

In de tekst van de Raad wordt vastgehouden aan de door de Commissie voorgestelde wijziging van de voorschriften voor een bestuurder die een voertuig begeleidt dat gedurende de rusttijd van de bestuurder per veerboot of per trein wordt vervoerd. De dagelijkse of verkorte wekelijkse rusttijd van de bestuurder mag hooguit tweemaal worden onderbroken door andere activiteiten die samen niet langer dan één uur duren (artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 561/2006). Met betrekking tot normale wekelijkse rusttijden breidt de tekst van de Raad de afwijking uit naar veerboot- of treinreizen die ten minste acht uur duren, mits de bestuurder toegang heeft tot een slaapcabine. De amendementen 364, 388 en 389 zijn dus aanvaard in het standpunt van de Raad, zij het dat ze voor een deel anders zijn geformuleerd.

a)   Rijtijd in uitzonderlijke omstandigheden

 

22.

In de tekst van de Raad wordt het voorstel van de Commissie met betrekking tot uitzonderlijke omstandigheden nader bepaald, zodat bestuurders voortaan onder strikte voorwaarden en met in achtneming van bepaalde waarborgen de dagelijkse en wekelijkse rijtijd met maximaal één uur mogen overschrijden, of met maximaal twee uur op voorwaarde dat onmiddellijk vóór het extra rijden een aaneengesloten onderbreking van dertig aaneengesloten minuten is genomen, om de exploitatievestiging van de werkgever of de woonplaats te bereiken. Deze uitzondering mag alleen vóór het begin van langere rusttijden worden gebruikt, en er is een volledige compensatie nodig (artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr. 561/2006). Hiermee is amendement 391 in het standpunt van de Raad aanvaard, zij het dat het voor een deel anders is geformuleerd.
 

23.

Voorts is in de tekst van de Raad bepaald dat de Commissie onmiddellijk op een openbare website informatie moet bekendmaken over dringende gevallen waarin de lidstaten onder uitzonderlijke omstandigheden tijdelijke uitzonderingen op de regels inzake rij- en rusttijden kunnen toestaan (artikel 14 van Verordening (EG) nr. 561/2006). Hiermee is amendement 395 in het standpunt van de Raad aanvaard, zij het dat het voor een deel anders is geformuleerd.

a)   Invoering van slimme tachografen (versie 2) in bestaande voertuigenparken

 

24.

Met betrekking tot de gegevens die door de slimme tachograaf worden geregistreerd, voegt de tekst van de Raad aan de verordening toe dat tachografen in staat moeten zijn de positie van het voertuig te registreren telkens wanneer het de grens van een lidstaat overschrijdt (dit was reeds bepaald in het voorstel van de Commissie), en telkens wanneer laad- of losactiviteiten met betrekking tot het voertuig worden verricht, en ook moeten registreren of het voertuig voor goederen- of personenvervoer is gebruikt (artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) nr. 165/2014). De essentie van amendementen 409 tot en met 411 is dus behouden in het standpunt van de Raad.
 

25.

Wat de invoering van slimme tachografen in bestaande voertuigenparken betreft, wilden zowel het Parlement als de Raad dat daar veel meer haast mee gemaakt werd (artikel 3, lid 4, van Verordening (EU) nr. 165/2014). De compromistekst bepaalt dat voertuigen uiterlijk drie jaar na het einde van het jaar van inwerkingtreding van gedetailleerde bepalingen voor de nieuwe generatie slimme tachografen technisch grondig vernieuwd moeten worden (d.w.z. voertuigen met een analoge of digitale tachograaf krijgen een slimme tachograaf); die termijn is vier jaar indien een voertuig reeds is uitgerust met een slimme tachograaf (versie 1). De Commissie heeft twaalf maanden de tijd om de specificaties voor de tweede generatie slimme tachografen vast te stellen (artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) nr. 165/2014). Voertuigen die 24 maanden na de inwerkingtreding van die specificaties voor het eerst worden geregistreerd, moeten reeds zijn uitgerust met de nieuwe generatie slimme tachografen (artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) nr. 165/2014). De amendementen 368, 369, 403-406, 412 en 415 zijn hiermee in het standpunt van de Raad aanvaard, zij het dat ze deels anders zijn geformuleerd. Amendement 402 is niet aanvaard.
 

26.

In verband met deze wijziging is de Raad ook akkoord gegaan met de verplichting voor de lidstaten om hun controleautoriteiten binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de eerder genoemde gedetailleerde bepalingen (artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 165/2014) in afdoende mate uit te rusten met apparatuur voor vroegtijdige detectie op afstand. Amendement 413/rev is dus deels overgenomen.
 

27.

Tevens zorgt de tekst van de Raad voor een nadere precisering van het Commissievoorstel over het handmatig optekenen van grensoverschrijdingen totdat dit automatisch door slimme tachografen wordt gedaan (artikel 34, lid 1 en de leden 6 en 7, van Verordening (EU) nr. 165/2014). Bij deze precisering is rekening gehouden met amendement 417.

i)   Overige elementen van het Raadsstandpunt

 

28.

Voorts heeft de Raad de volgende elementen aan het Commissievoorstel toegevoegd (deze staan thans in de definitieve tekst van het standpunt van de Raad):

a)

een nadere omschrijving van ‚Äúniet-commercieel vervoer‚ÄĚ (artikel¬†4 van Verordening (EG) nr.¬†561/2006);

b)

een facultatieve uitzondering voor voertuigen die worden gebruikt voor de levering van stortklaar beton (artikel 13, lid 1, onder r), van Verordening (EG) nr. 561/2006);

c)

onderzoeksprocedure voor bepaalde uitvoeringshandelingen (artikel 25, lid 2, van Verordening (EG) nr. 61/2006);

d)

het voorschrift dat tachograafgegevens over de overschrijding van de maximale rijtijd ter kennis van de controleautoriteiten worden gebracht voor vroegtijdige detectie op afstand van mogelijke manipulatie of mogelijk misbruik (artikel 9, lid 4, van Verordening (EU) nr. 165/2014);

e)

de bepaling dat tachografen van de volgende generatie gegevensgebruik in operationele modus door een extern apparaat mogelijk maken (artikel 10, lid 2, van Verordening (EU) nr. 165/2014);

f)

een procedure voor het opnieuw verzegelen van verwijderde of verbroken zegels van tachografen die door controlerend ambtenaren zijn geopend (artikel 22, lid 5, van Verordening (EU) nr. 165/2014);

g)

de mogelijkheid voor de bevoegde autoriteit om te verplichten tot de vervanging van de bestuurderskaart door een nieuwe indien dit noodzakelijk is om aan de nieuwe technische specificaties te voldoen (artikel 26, lid 7 bis, van Verordening (EU) nr. 165/2014).

 

29.

De Raad heeft tevens de volgende amendementen van het Parlement op het Commissievoorstel in hun geheel overgenomen of het principe ervan aanvaard:

a)

een uitbreiding van de vrijstelling voor bestuurders-ambachtslieden (artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 61/2006); amendement 374;

b)

de noodzaak van een beoordeling door de Commissie van eventuele speciale rustregels voor bestuurders die ongeregeld personenvervoer verrichten (artikel 8, lid 9 bis, van Verordening (EG) nr. 561/2006); amendementen 354, 372 en 380;

c)

de toevoeging van ‚Äúbeloningen voor leveringssnelheid‚ÄĚ aan de lijst van schadelijke prikkels (artikel¬†10, lid¬†1, van Verordening (EG) nr.¬†561/2006); amendement¬†390;

d)

een facultatieve uitzondering voor bouwvoertuigen binnen een straal van 100 km (artikel 13, lid 1, onder q), van Verordening (EG) nr. 561/2006); amendement 394;

e)

een speciaal verslag van de Commissie over autonome rijsystemen en de gevolgen daarvan voor de regels voor rij- en rusttijden (artikel 9 bis van Verordening (EG) nr. 561/2006); amendement 397;

f)

de verduidelijking dat tachografen en tachograafkaarten over voldoende geheugencapaciteit moeten beschikken voor het opslaan van de vereiste gegevens (artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 165/2014); amendement 406;

g)

herhalingscursussen voor bestuurders (waarvan de kosten door de werkgever moeten worden betaald) en controleautoriteiten (amendementen 418 en 419, overwegingen 30 en 31);

h)

een vollediger documentatie van rusttijden, onderbrekingen en verloven, alsook van rusttijd die op een veerboot of een trein wordt doorgebracht (artikel 34, lid 5, van Verordening (EG) nr. 165/2014); amendement 416.

IV.   CONCLUSIE

 

30.

Het standpunt van de Raad in eerste lezing komt volledig overeen met het compromis dat de Raad en het Europees Parlement met behulp van de Commissie hebben bereikt. Het compromis is bevestigd in een brief d.d. 23¬†januari 2020 van de voorzitter van de Commissie TRAN aan de voorzitter van het Coreper. Hierin laat de voorzitter van de Commissie TRAN weten dat zij de leden van de commissie en vervolgens de plenaire vergadering zal aanbevelen het standpunt van de Raad in eerste lezing aan te nemen¬†‚ÄĒ dus zonder amendementen van het Parlement in tweede lezing¬†‚ÄĒ onder voorbehoud van toetsing van de tekst door de juristen-vertalers van beide instellingen.
 

31.

De Raad is dan ook van oordeel dat zijn standpunt in eerste lezing duidt op een evenwichtig resultaat van de onderhandelingen, en dat de gewijzigde verordeningen door middel van harmonisatie, verduidelijking van de regels en betere handhaving de arbeidsomstandigheden van bestuurders zullen verbeteren en de verkeersveiligheid en eerlijke concurrentie in het wegvervoer ten goede zullen komen.
Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
Op 15-7-2020 om 23:03 zei europeaan:

Achter het stuur bellen mag nergens,de mike in je hand houden(nog) wel.:D

Dacht dat dat inderdaad inmiddels ook niet meer mag, de mike vast houden.
Bellen hebben we een parrot voor waarmee je zo overschakeld van werktelefoon naar prive foon.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
34 minuten geleden zei Pierre:


Dank je Ger! :ok:

Zoals eerder gezegd schept dit nieuwe mogelijkheden, alhoewel ik onderstaande dan weer iets minder vind...

 

 

 

Ja ,dat word dus 56 dagen billen knijpen als je eens wat uitgevroten hebt.:ja:

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
55 minuten geleden zei Kiepenboer:

Credicard van Transport in Nood bij, dan hoef je niet te billen knijpen:D

Die schieten dat alleen maar voor ,tegen ruime vergoeding.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
9 uur geleden zei europeaan:

Die schieten dat alleen maar voor ,tegen ruime vergoeding.

Dat zal wel, maar je kan betalen en dooooooorrrrrrr:D

Als je op dat moment je teminste netjes gedragen hebt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
11 uur geleden zei Pierre:

Zoals eerder gezegd schept dit nieuwe mogelijkheden, alhoewel ik onderstaande dan weer iets minder vind...

 

Die mogelijkheden worden echter weer begrenst door een regel 

 

Citaat

d)

het voorschrift dat tachograafgegevens over de overschrijding van de maximale rijtijd ter kennis van de controleautoriteiten worden gebracht voor vroegtijdige detectie op afstand van mogelijke manipulatie of mogelijk misbruik (artikel 9, lid 4, van Verordening (EU) nr. 165/2014);

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
56 minuten geleden zei Kiepenboer:

Dat zal wel, maar je kan betalen en dooooooorrrrrrr:D

Als je op dat moment je teminste netjes gedragen hebt.

Maar de discussie wie het uiteindelijk gaat betalen gaat op het kantoor verder,tussen de chauffeur en de financie√ęl¬†directeur.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
13 minuten geleden zei europeaan:

Maar de discussie wie het uiteindelijk gaat betalen gaat op het kantoor verder,tussen de chauffeur en de financie√ęl¬†directeur.


Als jij op eigen houtje je pas kapot rijdt zal daar wel discussie over komen denk ik zo.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
8 minuten geleden zei Pierre:

 

Dat heeft niets met de verruiming van de rijtijden te maken.

Idd niet met de verruiming, maar wel met het bekendmaken van het gebruikmaken van de verruiming.

Zo zal je (ik denk) in de tachograaf aan moeten geven dat je gebruik hebt gemaakt van die regel zodat een controleur op afstand direct een melding krijgt als jij voorbij komt. 

Dat kan het voordeel hebben dat je niet gecontroleerd wordt omdat hij ziet dat de rest in orde is, maar het kan ook het nadeel hebben dat je juist gecontroleerd wordt 

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
8 minuten geleden zei Kiepenboer:


Als jij op eigen houtje je pas kapot rijdt zal daar wel discussie over komen denk ik zo.
 

Prima toch, maar de regel blijft

 

Citaat

3. De vervoersonderneming is aansprakelijk voor inbreuken van de bestuurders van de onderneming, ook wanneer die inbreuken zijn begaan op het grondgebied van een andere
lidstaat of van een derde land.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
1 uur geleden zei Pierre:

 

Ik weet niet of die mogelijkheid in de nieuwe generatie 'slimme' tachografen aanwezig is. Anders word dat toch een hele kluif om zoiets in het buitenland uit te leggen

Ja die is er al,  ze zijn al zover dat er zijn die dmv gsm de gegevens kunnen versturen. Deze zijn alleen niet goedgekeurd vanwege de privacywetgeving. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
Op 9-7-2020 om 11:26 zei syme65:

Het schijnt makkelijker te worden met de nieuwe tacho wat ik begreep.
Daar zit een ingebouwde GPS in zodat ze kunnen zien waar de vrachtwagen is geweest .
Maar dan kom je weer met privacy wetgeving ...
Dat dacht ik gehoord te hebben.

Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
 

Die zijn er al, had ik al in die nieuwe DAF bij Verduyn. Zag een raar teken in het display staan wat niet in het boekje stond vermeld en na veel zoeken achtergekomen dat et een teken van de GPS was.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Administrators
1 uur geleden zei Kiepenboer:


Als jij op eigen houtje je pas kapot rijdt zal daar wel discussie over komen denk ik zo.
 

Vind dat toch knap, je pas kapot rijden....

 

Die hoort in de tacho te zitten wanneer je rijdt! :stom:

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
1 uur geleden zei Kiepenboer:


Als jij op eigen houtje je pas kapot rijdt zal daar wel discussie over komen denk ik zo.
 

Dat bedoel ik, als je mazzel hebt betaal je niet alleen terug wat transport in nood voorgeschoten heeft,maar ook de door hun berekende toeslag.( Had je beter zelf direct af kunnen tikken)

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
10 minuten geleden zei bituum trapper:

teken van de GPS was

Deze functie mag tot 01032021 alleen nog door het bedrijf gebruikt worden daarna mogen ook de opsporingsdiensten het gebruiken. Nu al wel is een bedrijf verplicht verzoek van een rechter verplicht om die gegevens voor onderzoek aan te leveren.

 

Gevaar van de gps gegevens is wel dat als de auto 24/7 wordt bemand dat een opsporingsambtenaar een auto staande houdt voor controle op verdenking van overtreding rij en rusttijden want de chauffeurgegevens zijn niet zichtbaar. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch ge√Įntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


√ó
√ó
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Forum voorwaarden