Spring naar bijdragen
stille Willie 57

Website

Recommended Posts

Hallo weet iemand of er een website bestaat waar je bijv. stofnaam en/of un nummer intoetst en er dan een overzicht komt met de tunnels waar je doorheen mag rijden.

IK vind het nml.erg lastig om via de schriftelijke instructies te achterhalen waar ik doorheen mag rijden,bijv. de kennedytunnel in antwerpen dit is een D categorie tunnel mag ik met

isopropylmagnesium UN3399 door deze tunnel.Gewicht is boven de 1000kg.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

belgie.jpg

België

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren en voorzien zijn van oranje borden moeten,

behalve in geval van noodzaak, gebruik maken van de autosnelwegen

1. Verkeersborden

belgie24a.jpg

C24A:

Verbod voor alle door het ADR genoemde gevaarlijke stoffen in hoeveelheden die de

vrijstellingen van 1.1.3 overschrijden

belgie24b.jpg

C24B: Verbod voor goederen in colli of als voorwerpen in hoeveelheden die niet zijn vrijgesteld door 1.1.3 van het ADR:

 • Voor klasse 1
 • Voor klasse 4.1D of DT of met UN-nummer 2956, 3221 tot en met 3242 en 3251
 • Voor klasse 4.2
 • Voor klasse 5.2

Verbod voor goederen in tanks of losgestort, indien op het voertuig volgens

Bijlage 2 van Hét ADR-Boek 2009-2011 ten minste een etiket 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 of 5.2

moet worden aangebracht.

belgie24c.jpg

C24C:

 • De goederen van klasse 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 en 9, ongeacht de vervoerswijze,
  doch niet in hoeveelheden vrijgesteld door 1.1.3 van het ADR
 • De goederen van klasse 7: UN 2912, 2913, 2919, 2977, 2978, 3321, 3322, 3324, 3325,
  3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331 en 3333, de niet-splijtstoffen van de nucleaire
  brandstofcyclus en de radioactieve afvalstoffen.
 • De goederen, vervoerd in tanks

Opmerking:

Bij de plaatsing van de borden wordt rekening gehouden met de werkelijke toestand

ter plaatse, en in voorkomend geval zal de signalisatie worden aangevuld met

een toelating tot gebruik voor "plaatselijk verkeer", ofwel een beperkende

maatregel (bediening voor samenwonenden en/of leveranciers). In sommige gevallen

zal een vermelding "behoudens vergunning" kunnen worden voorzien.

Er kunnen tevens omleidingsroutes gesignaliseerd worden. De bewegwijzering zal

in dit geval worden aangevuld met het symbool van het betrokken verkeersbord

C24.

Hierna volgt een overzicht van een aantal C24-borden op Belgisch grondgebied:

 • C24A in de stad Brussel
 • C24A met onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer op het grondgebied
  van Knokke-Heist, vanaf de grens met Nederland in westelijke richting, vanaf de N376 (Sluisstraat-Dudzelestraat)
  in noordelijke richting, en vanaf de Heistlaan in oostelijke richting
 • C24A op de R30 (Hoefijzerlaan) aan de tunnel onder 't Zand in Brugge
 • C24B aan de Kennedytunnel in Antwerpen (R1)
 • C24B aan de tunnel van Cointe in Luik (A602)
 • C24B aan de Industriezone Zuid in Mechelen
 • C24B op de E34/N49 ter hoogte van de tunnel in Zelzate
 • C24B aan de Waaslandtunnel in Antwerpen

Tunnels

Vanaf 1 januari 2010 is er nieuw tunnelregime van kracht in alle landen die het ADR ondertekend hebben.

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe tunnels.

StadTunnelTunnelcategorieLuikTunnel van CointeDBrusselDe tunnels op de kleine ringEBrusselDe tunnel onder de Van PraetbrugE

2. Liefkenshoektunnel (TOL)

Alle vervoer van ADR-producten door de Liefkenshoektunnel is toegelaten. Transporten die

aan een vergunning en een opgelegde reisweg onderworpen zijn (vergunningsplichtige stoffen

van klasse 1 en klasse 7), dienen te geschieden onder begeleiding.

3. Vervoer van goederen van klasse 1

Voor het vervoer van ontplofbare stoffen of voorwerpen van klasse 1 geldt, naast de

voorschriften van het ADR, het Algemeen Reglement op de Springstoffen (ARS).

3.1 Algemeen Het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen en gebruiken van springstoffen in België

kan enkel mits een vergunning afgeleverd door:

 • Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
  Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
  Dienst der Springstoffen
  Gebouw North Gate III
  Koning Albert II-laan 16
  B-1000 Brussel
  Tel.: 0032/2.277.51.11 begin_of_the_skype_highlighting 0032/2.277.51.11 end_of_the_skype_highlighting
  Fax: 0032/2.277.54.14
  e-mail: explo@economie.fgov.be

Onder explosieven wordt verstaan:

 • Klasse 1:
  - ontplofbare stoffen of daarmee geladen voorwerpen
  - ontvlammingsmiddelen
  - pyrotechnische stoffen
  - enz...
 • Klasse 3:
  - Brandbare vloeistoffen met classificatiecode D
 • Klasse 4.1:
  - Brandbare vaste stoffen met classificatiecode D of DT
 • Klasse 5.1:
  - ammoniumnitraat van UN 3375
 • Klasse 9:
  - UN 3268

Uitzonderingen

 • Vuurwerk
 • Veiligheidsmunitie

3.2 Aanvraag

De aanvraag van de vergunning moet minimum acht dagen voor het geplande transport bij

deze dienst ingediend worden

In de aanvraag dient vermeld te worden:

 • De aard en hoeveelheid die in één keer vervoerd zullen worden
 • De vervoerswijze
 • De plaats van vertrek of van binnenkomst in België
 • De bestemming. Indien dit in België is, moeten ook de magazijnen waar de producten
  opgeslagen zullen worden, vermeld worden. Deze opslagplaatsen moeten ook over een
  vergunning beschikken. In dit geval dient voor het spektakelvuurwerk een kopie van de
  vrachtbrief ten minste 2 jaar te worden bijgehouden in de opslagplaats van de
  leverancier

De vergunningen worden verstrekt aan fysieke of rechtspersonen die hun verblijfplaats of

zetel in België hebben. Buitenlanders dienen een aansprakelijke vertegenwoordiger aan te

stellen met verblijfplaats in België. De aanduiding van deze persoon moet bij Ministrieel

Besluit goedgekeurd worden.

In deze vergunning wordt de te volgen reisweg vastgelegd, en de hoeveelheid gevaarlijke

goederen die over de weg mag vervoerd worden.

3.3 Eisen gesteld aan de bemanning

Bij internationaal transport moet zich aan boord van elke transporteenheid een bijrijder

bevinden. Voor voertuigen die in België zijn geschreven, geldt dat deze beëdigd dient te zijn

door de Dienst der Springstoffen (hij dient in het bezit te zijn van een bewijs van de

opdrachtgever waarin het mandaat wordt vermeld en de datum waarom de eed werd afgelegd)

Opmerking:

Deze regel is niet van toepassing op voorwerpen van UN 0336 in een transporteenheid

van het type EXII, noch voor transporteenheden in een konvooi, wanneer ze zich niet

voor- of achteraan bevinden

3.4 Rijgedrag

Bij het doorkruisen van woonkernen moeten de chauffeurs de aanwijzingen van de lokale

politie volgen.

De snelheid van transporteenheden die met oranje borden moeten uitgerust zijn overeenkomstig

de bepalingen van het ADR, is beperkt als volgt:

 • Op gewone wegen: 70 km/uur
 • Op autosnelwegen: 85 km/uur
 • In de agglomeraties: 40 km/uur

De bepalingen van dit deel zijn niet van toepassing op het vervoer van vuurwerk,

veiligheidsmunitie en nitrocellulose waarvan het stikstofgehalte niet meer dan 12.6%

bedraagt, en dat 25 % water of alcohol bevat.

Tijdens het laden en het lossen mag de motor niet draaien.

Indien het transport een verlengde halte ondergaat in geval van overmacht, dan moet de

chauffeur de lokale politie verwittigen.

4. Vervoer van radioactieve stoffen

Voor het vervoer van radioactieve stoffen van klasse 7 gelden, buiten de voorschriften van het

ADR, een aantal aanvullende eisen.

4.1 Algemeen

Voor het vervoer van radioactieve stoffen is een voorafgaande vergunning vereist van de

dienst Vergunningen invoer en vervoer bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Deze vergunning kan zowel algemeen (voor een vervoerder die regelmatig dergelijke

transporten doet), particulier (voor occasioneel vervoer) als bijzonder zijn.

 • Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
  Dienst Vergunningen Invoer en Vervoer
  Ravensteinstraat 36
  B-1000 Brussel
  Tel.: 0032/2.289.21.11 begin_of_the_skype_highlighting 0032/2.289.21.11 end_of_the_skype_highlighting
  Fax: 0032/2.289.21.12
  e-mail: info@fanc.fgov.be

Uitzondering

 • Radioactieve stoffen in uitgezonderde colli zijn onbeperkt vrijgesteld.

4.2 Aanvraag van de vergunning

Een algemene of bijzondere vergunning moet minstens één maand voorafgaand aan het

transport bij de FANC aangevraagd worden. Een particuliere vergunning moet slechts acht

dagen op voorhand aangevraagd worden.

Volgende elementen moeten in de aanvraag vermeld staan:

 • Naam, voornamen, functie en woonplaats van de aanvrager, de firmanaam,
  de maatschappelijke zetel, de namen en voornamen van de bestuurders en de zaakvoerders
  van het bedrijf
 • De aard van de aangevraagde vergunning:
  - Algemene vergunning
  - Particuliere vergunning
  - Bijzondere vergunning
 • De aard van de transporten, de bestemming, eventueel de voorziene datum of
  frequentie, de gebruikte voertuigen
 • De kenmerken van de vervoerde radioactieve substanties:
  - Hoeveelheid
  - Fysische of chemische toestand
  - Verzegeld of niet verzegeld
  - Conditionering
  - Aard en intensiteit van de straling
 • De colli:
  - Aantal
  - Aard van de binnen- of buitenverpakking
  - Gewicht en afmetingen
  - Weerstand tegen vuur, schokken, water, temperatuurschommelingen
  - Inwendige druk
  - Merken en etikettering
 • De voertuigen:
  - Stuwen van de lading
  - Afschermingsvoorzieningen
  - Signalisatie
  - Voorziene maatregelen in geval van ongevallen
 • De voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de goederenbehandeling en bewaring
 • De kwalificatie van de chauffeur en de begeleider en hun kennis van maatregelen te
  nemen bij ongeval
 • De aanstelling van personen belast met de fysische controle
 • De aanstelling van een persoon belast met het toezicht op de chauffeur(s), de naleving
  op de wettelijke en reglementaire verplichtingen, evenals de bijzondere voorwaarden
  eventueel opgelegd in de vergunning
 • De verzekeringen afgesloten voor ongevallen te wijten aan de aard van de vervoerde
  goederen
 • Voor buitenlandse vervoerders:
  - Verklaring van de autoriteiten van het land van verzending, waarin de juistheid
  van de meegedeelde gegevens geattesteerd worden

4.3 Maandelijkse inlichtingen

De vervoerder, houder van een algemene vergunning, deelt maandelijks aan het FANC het vervoer

mee van radioactieve stoffen, tijdens de afgelopen maand gedaan.

Deze opgave vermeldt de datum van de leveringen en de adressen van de bestemmelingen, de aard en

de hoeveelheid van de vervoerde stoffen, de genomen voorzorgsmaatregelen en de eventuele tijdens het

vervoer voorgevallen incidenten. Deze opgave wordt gedaan op een formulier waarvan het model wordt

vastgesteld door het FANC, en op eenvoudige aanvraag kan worden bekomen.

4.4 Informatie in geval van gevaar

Indien tijdens het vervoer van radioactieve stoffen blijkt dat een gevaar de veiligheid van

de bevolking bedreigt, moet de aangestelde voor het vervoer van radioactieve stoffen

onmiddellijk het coördinatie- en crisiscentrum van de regering en het territoriaal bevoegd

eenvormig oproepstelsel 112 verwittigen. Deze centra verwittigen zo snel mogelijk het FANC.

Deze verwittiging ontslaat er de vervoerder niet van onmiddellijk de beschermingsmaatregelen

te treffen die de omstandigheden vereisten.

5. Vervoer van gassen

Voor de gassen van klasse 2, wanneer het de voorschriften aangaande de houders betreft:

 • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
  Ernest Blerotstraat 1
  B-1070 Brussel
  Tel.: 0032/2.233.45.11 begin_of_the_skype_highlighting 0032/2.233.45.11 end_of_the_skype_highlighting
  Fax: 0032/2.233.42.31
  e-mail: tww@WERK.belgie.be

6. Alle andere gevaarlijke stoffen

Voor alle andere gevaarlijke stoffen:

 • Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
  Vervoer te Land
  Directie Intermodaliteit
  Dienst Vervoer van Gevaarlijke Goederen (ADR)
  City Atrium
  Vooruitgangstraat 56
  B-1210 Brussel
  Tel.: 0032/2.277.31.11 begin_of_the_skype_highlighting 0032/2.277.31.11 end_of_the_skype_highlighting
  Fax: 0032/2.277.40.05

7. Noodnummer

 • Europees noodnummer: 112
 • Antigifcentrum: 0032/70.245.245 begin_of_the_skype_highlighting 0032/70.245.245 end_of_the_skype_highlighting
 • Pechdiensten:
  • Touring: 0032/70.344.777 begin_of_the_skype_highlighting 0032/70.344.777 end_of_the_skype_highlighting
  • VTB-VAB: 0032/70.344.666 begin_of_the_skype_highlighting 0032/70.344.666 end_of_the_skype_highlighting

8. Taal

 • Nederlands
 • Frans
 • Duits

terug.gif

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Hallo weet iemand of er een website bestaat waar je bijv. stofnaam en/of un nummer intoetst en er dan een overzicht komt met de tunnels waar je doorheen mag rijden.

IK vind het nml.erg lastig om via de schriftelijke instructies te achterhalen waar ik doorheen mag rijden,bijv. de kennedytunnel in antwerpen dit is een D categorie tunnel mag ik met

isopropylmagnesium UN3399 door deze tunnel.Gewicht is boven de 1000kg.

Ligt eraan,wat de verpakkingscode is

verpakkingsgroep I is tunnelcode B/E

" II is " D/E

" III is " E

kijk eens op deze site:

http://www.jolmers.com/adr/adr_tunnels_2009.php

en er gaat een wereld voor je open.

print m uit en leg m in de ADR handboek.

alleen als je vervoerscategorie III hebt mag je er dus door,dit dient de afzender ook op je document te zetten.

Overigens dient de tunnelcode altijd op je transport document te staan,alleen als je zeker weet dat op jouw route geen tunnels voorkomen,en dit ook aan kunt tonen,hoeft het niet

Groeten Peter.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ligt eraan,wat de verpakkingscode is

verpakkingsgroep I is tunnelcode B/E

" II is " D/E

" III is " E

kijk eens op deze site:

http://www.jolmers.com/adr/adr_tunnels_2009.php

en er gaat een wereld voor je open.

print m uit en leg m in de ADR handboek.

alleen als je vervoerscategorie III hebt mag je er dus door,dit dient de afzender ook op je document te zetten.

Overigens dient de tunnelcode altijd op je transport document te staan,alleen als je zeker weet dat op jouw route geen tunnels voorkomen,en dit ook aan kunt tonen,hoeft het niet

Groeten Peter.

Ik reageer maar even op dit oude topic omdat de informatie niet klopt. Dit is een vloeistof waarvan niet duidelijk is of deze als stukgoed of als tankvervoer wordt vervoerd, als dit als stukgoed wordt vervoerd kan deze ook als PG II nog door een "D"-tunnel. Daarnaast wijs je op een totaal onoverzichtelijke ADR-tabel die ook nog uit de oude 2009-wetgeving is gehaald.

Voor een lijst van alle UN-nummers met vervoersnaam in 4 talen, klasse, verpakkingsgroep en tunnelcode verwijs ik naar http://www.uwveiligheidsadviseur.nl/nieuws.html, daar is deze te downloaden als PDF.

bewerkt door ErikB
Verandering E in D-tunnel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik reageer maar even op dit oude topic omdat de informatie niet klopt. Dit is een vloeistof waarvan niet duidelijk is of deze als stukgoed of als tankvervoer wordt vervoerd, als dit als stukgoed wordt vervoerd kan deze ook als PG II nog door een E-tunnel. Daarnaast wijs je op een totaal onoverzichtelijke ADR-tabel die ook nog uit de oude 2009-wetgeving is gehaald.

Voor een lijst van alle UN-nummers met vervoersnaam in 4 talen, klasse, verpakkingsgroep en tunnelcode verwijs ik naar http://www.uwveiligheidsadviseur.nl/nieuws.html, daar is deze te downloaden als PDF.

Eric,

de reden dat ik naar deze Jolmers website verwees is dat ik de nummerieke lijst ,zoals ook jij aangeeft in je link, nog niet digitaal gevonden had op het moment dat ik t.s. antwoordde.

IK heb hem wel(dezelfde als jij aangeeft)als lesmateriaal bij het examen en deze lijst staat ook in het ADR boek dat ik kreeg bij de opleiding.

Als ik mijn lijst met de lijst die jij aangeeft vergelijk zie ik geen verschillen;t.s geeft aan;UN 3399 adr klasse 4.3.

dat is bij verpakkingsgroep I (VG I) tunnelcode B/E,,,Bij VG II tunnelcode D/E,,en bij VG III tunnelcode E.

Jij stelt dat dit product met een VG II door een E tunnel mag, als ik in mijn (en jouw )lijst kijk mag je met dit product in VG I (tunnelcode B/E) in tanks slechts door een A tunnel,hetzelfde product in VGII (D/E),in tank,door een A en B tunnel en in VG III(E)door een D tunnel.

Met stukgoed dus door een A,B,C,D,maar nooit door een E tunnel.

Als ik vervolgens in de Jolmers lijst kijk zie ik dat een C tunnel verboden is om met dit product met VG I in tanks te passeren,een D tunnel met VG I en II voor tank en losgestort,en een E tunnel :Beperking van het vervoer van ALLE gevaarlijke goederen BEHALVE UN 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373.

Waar ik wel de fout inga is met deze zin:

© europeaan;alleen als je vervoerscategorie III hebt mag je er dus door,dit dient de afzender ook op je document te zetten.

Dit moet natuurlijk verpakkingsgroep(VG) zijn.

De vervoers categorie voor dit product is 0 ,zodat dit product nooit in de regeling vrijstelling per transport hoeveelheid(1000 punten) zal kunnen vallen.

IK ben het wel met je eens dat de Jolmerslijst niet erg overzichtelijk is.

Verder zeg je dat de lijst uit de oude 2009 wetgeving is gehaald,ik heb het laatste examen december 2009 gedaan en toen was net de omschakeling op de uniforme tunnelcode zoals we die nu kennen,in NL had je toen nog de tunnelcategorie I en II en in B kende men de borden C 24 A, C 24 B en C24 C nog.

een paar maanden daarna(medio 2010) is men begonnen de borden bij de verschillende tunnels aan te te passen niet alleen in NL en B maar in heel Europa is dit nu zo

Die wet was eind 2009 nagel nieuw,die is nu toch weer niet aan verandering toe?

Ik zou graag van je horen welke informatie,die ik gaf,niet klopt.

Groeten Peter.

bewerkt door europeaan
aangepast

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ligt eraan,wat de verpakkingscode is

verpakkingsgroep I is tunnelcode B/E

" II is " D/E

" III is " E

alleen als je vervoerscategorie III hebt mag je er dus door,dit dient de afzender ook op je document te zetten.

Beste Peter,

Ik reageerde op de laatste zin, want bij stukgoedvervoer mag je ook met PG II door een D-tunnel. Dit blijkt ook uit het Jolmers-lijstje dat jij aanhaalt.

Helaas reageerde ik echter niet goed, want ik zei dat je ook door een E-tunnel mag, hier had uiteraard D-tunnel moeten staan. Als ik de post met terugwerkende kracht zou kunnen wijzigen, had ik het gedaan ;).

EDIT: alsnog gedaan

Erik

bewerkt door ErikB
aanvulling

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Beste Peter,

Ik reageerde op de laatste zin, want bij stukgoedvervoer mag je ook met PG II door een D-tunnel. Dit blijkt ook uit het Jolmers-lijstje dat jij aanhaalt.

Helaas reageerde ik echter niet goed, want ik zei dat je ook door een E-tunnel mag, hier had uiteraard D-tunnel moeten staan. Als ik de post met terugwerkende kracht zou kunnen wijzigen, had ik het gedaan ;).

EDIT: alsnog gedaan

Erik

Dan zitten wij op dezelfde golflengte Erik,

Je kunt in vele gevallen je bericht aanpassen nadat je t gepost hebt,je klikt rechts onderin op "aanpassen",je past t bericht aan en klikt op "opslaan"

Groeten Peter.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laden...

×
×
 • Nieuwe aanmaken...