Spring naar bijdragen
*Ger*

Ik ben de 19e erbij! Wie gaat er mee!!

Recommended Posts

Een duidelijk signaal afgeven naar TLN is een must, met onderhandelen alleen zal er heel veel verloren gaan.

Iedereen is welkom!! Werkgever is niet van belang, georganiseerd of niet of van welke club je lid bent maakt niets uit. Een volle zaal is nu belangrijk!

Heb je vragen?? Dan hoor ik deze graag!!

Plaats van de bijeenkomst is nu nog niet bekend, zal centraal Nederland worden. verdere info volgt.

 

Groet Ger

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Geachte heer Ceelen,

 

Hierbij ontvangt u de FNV-voorstellenbrief met betrekking tot de cao’s Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen en de cao Goederenvervoer Nederland. Deze voorstellen zijn tot stand gekomen na raadpleging van onze leden, werkzaam in onze sector. De voorstellen zijn gebaseerd op het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV.

 

Inleiding

Gedurende de afgelopen jaren heeft FNV Transport en Logistiek veel tijd en energie geïnvesteerd in het maken van voorstellen om de cao’s meer af te stemmen op de behoeften van werknemers in de komende jaren.

 

Daarnaast hebben wij, samen met u, veel aandacht besteed aan knelpunten op de arbeidsmarkt. Er zijn, met middelen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en met sectormiddelen, twee succesvolle sectorplannen tot stand gekomen. Beide plannen waren gericht op enerzijds het behoud van vakmensen voor de sector en anderzijds op het zorgdragen voor voldoende nieuwe instroom van vakmensen. Beide sectorplannen zijn daarbij meermaals door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar voren gebracht als succesvolle initiatieven.

 

Ook heeft FNV Transport en Logistiek veel tijd en energie gestopt in het bevorderen van een gelijk speelveld. Daar waar schijnconstructies voorkwamen en oneerlijke concurrentie plaatsvond, hebben wij dat actief bestreden. We ontwikkelden voorstellen om regelgeving waar nodig aan te passen en verworven daarbij uw steun.

 

Inmiddels kunnen wij vaststellen dat de economische situatie aanmerkelijk is verbeterd ten opzichte van de voorgaande jaren. De bedrijvigheid en bezettingsgraden zijn fors verbeterd en de werkloosheid neemt dientengevolge gelukkig eindelijk af. Er is in grote delen van ons land inmiddels sprake van tekorten aan vakmensen. Dit plaatst de sector inmiddels voor de uitdaging hoe zij toekomstig vakmanschap kan aantrekken en behouden.

 

Toch heeft niet  iedereen in onze sector de recessie zonder grote gevolgen doorstaan. Velen zijn hun werk kwijt geraakt en staan nog steeds aan de kant. Zij maken zich zorgen over hun toekomst. Hetzelfde geldt voor oudere werknemers in onze sector. Het kabinetsbeleid dat er voor zorgt dat mensen langer moeten doorwerken baart hen grote zorgen. Kunnen zij hun werk wel volhouden tot hun pensioen?

 

Onze voorstellenbrief heeft op dit moment wellicht een algemeen karakter. Graag willen we eerst spreken over de uitgangspunten voor een toekomstbestendige cao. Daarbij gaan wij ervan uit dat wij samen met u werken aan een goede toekomst voor onze sector. Daarbij gaat het vooral om behoud van vakmanschap én waardering voor vakmanschap. Voor werknemers die in onze sector werkten en de afgelopen jaren hun baan verloren; voor werknemers die nu werken én voor werknemers die in de toekomst in zullen stromen in onze sector.

 

Uiteraard zullen wij gedurende het proces met meer concrete voorstellen komen.Looptijd

Wij stellen voor nieuwe cao’s af te sluiten voor de duur van een jaar, derhalve van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, tenzij structurele verbeteringen van de cao’s een langere looptijd wenselijk maken.

 

Lonen

Wij stellen bij een looptijd van één jaar voor om alle lonen, toeslagen en vergoedingen te verhogen met 3%.

 

Waarderen van vakmanschap

De komende tijd zullen cao-partijen zich voor een aantal uitdagingen gesteld zien die samenhangen met de waardering voor vakmanschap in onze sector. Hoe zorgen wij voor een aantrekkelijke cao en toekomstperspectief voor alle doelgroepen? Hoe zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat ouderen gezond hun pensioen halen? Hoe zorgen wij ervoor dat er voldoende jongeren instromen in onze sector? Hoe spreken we verschillende doelgroepen aan? Hoe zorgen wij ervoor dat de werkdruk van werknemers afneemt, de zekerheid in arbeidscontracten toeneemt en ook de zeggenschap over en voorspelbaarheid van werktijden kan toenemen? Afspraken over al die onderwerpen zijn nodig om onze cao toekomstbestendig te maken. In dat verband bespreken wij graag met u de volgende onderwerpen:

 

 

-      Karakter van de cao: FNV Transport en Logistiek stelt voor om het standaardkarakter van de TLN-cao te wijzigen in een minimumkarakter. Op die wijze kan er, waar gewenst, in overleg met vakbonden maatwerk tot stand komen. Bovendien constateren wij dat er in de praktijk voor werkgevers al lang sprake is van een minimumkarakter van de cao.

 

Lonen: werknemers in onze sector ervaren vaak weinig waardering voor hun vakmanschap. De werknemer is in onze optiek te veel afhankelijk van overuren om een redelijk loon te kunnen verdienen. Graag willen wij afspraken maken, die leiden tot een verhoging van de basislonen, aanvullend op de reguliere periodieke loonsverhogingen. Daarnaast constateren wij een groot verschil tussen de beloning in de D- en de E-schaal. Dat wordt door chauffeurs vaak niet begrepen. Wij willen met u afspraken maken om die verschillen te verkleinen.

 

-      Functiewaardering: Onder de loonschalen in onze cao ligt een objectief systeem van functiewaardering die ertoe leidt dat gelijkwaardige functies gelijk beloond worden. Wij constateren dat het systeem lange tijd geleden voor het laatst echt goed is onderhouden en wij willen met u afspreken dat het systeem wordt aangepast aan de ontwikkelingen.

 

-      Voor het  werken op inconveniënte, belastende doordeweekse  tijden door rijdend personeel kent onze cao een oude, beperkte regeling die bovendien tot discussies leidt. Wij stellen voor om afspraken te maken over een toeslagenmatrix die ook recht doet aan het inconveniënte karakter van werkzaamheden.

 

-      Generatiepact: Graag willen wij met u afspraken maken die er voor zorgen dat oudere werknemers door kunnen werken tot hun pensioen en die de instroom van jongere werknemers bevorderen. De cao Goederenvervoer Nederland bevat daarnaast een aantal bepalingen die bedoeld zijn om werknemers beter en langer inzetbaar te maken. Wij stellen voor een aantal bepalingen uit deze cao ook op te nemen in de cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.

 

-      Werkdruk: Werknemers zijn voor hun inkomen sterk afhankelijk van overuren en worden opgeroepen te gaan werken op momenten dat het de werkgever uitkomt. Dat leidt tot enorme werkdruk. Graag willen wij met u afspraken maken die de werkdruk verminderen. FNV Transport en Logistiek wil werknemers tevens meer invloed op hun eigen werktijden geven om ook hiermee de voorspelbaarheid van werktijden te vergroten, een bijdrage te leveren aan de afstemming tussen werk en privé taken en de werkdruk te verminderen. Wij willen afspraken maken over het kopen en verkopen van dagen.

 

-      Duurzame inzetbaarheid: FNV Transport en Logistiek wil het mogelijk maken om arbeid- en zorgtaken beter te combineren. Verder willen wij komen tot een duurzaamheidsregeling voor oudere werknemers.

 

-      Flex: Graag maken wij met u nadere afspraken om de toename van onzekere contracten voor werknemers terug te dringen,  zowel  ten aanzien van transportwerkzaamheden,  als ten aanzien van logistieke werkzaamheden.

 

-      Logistiek: Graag willen we gedurende het proces van onderhandelingen aanvullende voorstellen doen voor werknemers die werkzaam zijn in de logistiek.

 

-      Naleving: FNV Transport en Logistiek stelt voor  beter te omschrijven welke basisarbeidsvoorwaarden gelden voor uitzendkrachten, payrollers en (buitenlandse) gedetacheerde werknemers. Verder willen wij met u afspreken om de artikelen die onder de ‘omgekeerde bewijslast’ vallen, uit te breiden.

 

-      Vacaturebank: Wij stellen voor in de cao op te nemen, dat werkgevers verplicht zijn vacatures te melden bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek.  Voor werknemers die hun baan verloren hebben en opnieuw werk zoeken in onze sector geldt hetzelfde.

 

Doorbetalen toeslagen tijdens vakantie

Het EU Hof bepaalt dat het vakantieloon niet mag worden beperkt tot het basisloon en hanteert dus een ruim loonbegrip. Een werknemer moet het gebruikelijke loon krijgen dat hij zou hebben gekregen als hij geen vakantiedag had opgenomen, zodat als uitgangspunt geldt dat vaste toeslagen etc. ook tot het loon gerekend moeten worden. In onze sector is overwerk eerder regel dan uitzondering. Wij stellen voor in de cao op te nemen dat .overwerk en (vaste) toeslagen meegenomen worden in de beloning bij vakantie en ATV-dagen.

 

Reparatie 3e jaar WW

In de Stichting van de Arbeid wordt momenteel gewerkt aan een nadere uitwerking van de reeds gemaakte afspraken rond de reparatie van het 3e jaar WW en de met die reparatie verbonden WGA. Wij stellen voor hier nadere afspraken over te maken zodra die uitwerking beschikbaar is.

 

Pakketdiensten

Sinds de onderhandelingen over de cao 2014 tot en met 2016, is er op dit dossier geen voortgang geboekt, alhoewel cao-partijen toen reeds overeenstemming bereikten om de vergunninggrens alsmede de daaraan verbonden eis van dienstbetrekking naar 0 kg laadvermogen te doen brengen.

Wij willen dat er een einde komt aan de oneerlijke concurrentie door de inzet van zogenaamd zelfstandige pakketbezorgers en komen op een later moment met concrete voorstellen.

 

Afvalsector

Ook ten aanzien van de afvalsector zullen wij binnenkort met aparte voorstellen komen.

 

RCW-cao

FNV Transport en Logistiek stelt voor de RCW-cao ongewijzigd  te verlengen. Gedurende de looptijd van deze cao willen wij de werkzaamheden van het RCW evalueren.

 

SOOB-cao

FNV Transport en Logistiek stelt voor de SOOB-cao ongewijzigd voor de duur van 5 jaar te verlengen.

 

Vanzelfsprekend behouden wij ons het recht  voor om aanvullende voorstellen in te dienen, voorstellen in te trekken, of voorstellen te wijzigen. In een later stadium zullen wij met meer concrete voorstellen komen.

 

Hoogachtend,

 

 

Egon Groen

bestuurder 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Die voorstellen van TLN zijn niet echt 'n verbetering te noemen !

Nee een verslechtering als je het doorrekent, alleen hij die weinig uren maakt gaat er iets op vooruit.

 

Ik dus  :D

Maar daar lever ik wel 18 atv dagen voor in  :hamer:  :mad:

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Die voorstellen van TLN zijn niet echt 'n verbetering te noemen !

Zeker aangaande de nachturen niet. Die nachttoeslag valt volgens mij nu onder de okv en is dus netto. Die urenmatrix is bruto.

 

Maar goed, TLN heeft nog nooit iets goed gedaan voor de chauffeur.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

18 :confused:  :confused: , je hebt er maar 3.5 per jaar.................leg uit

KNV dagen, iets wat je krijgt als je werkgever een beetje sociaal is 

 

Sinds 1994/1995 staat er in de KNV cao (daar vielen 15000 mensen onder in 1995) dat werknemers die 30 jaar in het transport zitten recht hebben op 18 extra ATV dagen. Dit is er destijds ingekomen om oudere chauffeurs met veel dienstjaren meer rust te gunnen en ze zo duurzaam inzetbaar te houden. Hiervoor wordt 0,5% van de loonsom ingehouden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

KNV dagen, iets wat je krijgt als je werkgever een beetje sociaal is 

 

Sinds 1994/1995 staat er in de KNV cao.

 

Hoe zal men dat gaan doen met die KNV chauffeurs, als deze KNV cao echt zal gaan verdwijnen? Ga je dan automatisch over naar TLN?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoe zal men dat gaan doen met die KNV chauffeurs, als deze KNV cao echt zal gaan verdwijnen? Ga je dan automatisch over naar TLN?

Ja, maar we proberen wel om dingen te behouden, iedereen van die 18 dagen laten genieten gaan niet lukken met (of liever zonder) de inzet van deze achterban.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

KNV dagen, iets wat je krijgt als je werkgever een beetje sociaal is

Sinds 1994/1995 staat er in de KNV cao (daar vielen 15000 mensen onder in 1995) dat werknemers die 30 jaar in het transport zitten recht hebben op 18 extra ATV dagen. Dit is er destijds ingekomen om oudere chauffeurs met veel dienstjaren meer rust te gunnen en ze zo duurzaam inzetbaar te houden. Hiervoor wordt 0,5% van de loonsom ingehouden.

Hmmm, zou dat de reden zijn geweest voor een werkgever om voor die KNV cao te kiezen?

Lekker sociaal die cao, die nemen we 😀

bewerkt door scania 440

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hmmm, zou dat de reden zijn geweest voor een werkgever om voor die KNV cao te kiezen?

Lekker sociaal die cao, die nemen we

weet het niet Stefan, maar wat zou de reden kunnen zijn om die CAO te nemen dan, de K van koninklijk :confused:  misschien wel :D  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zijn de KNV werkgevers er ook bij?

Het gaat hun ook wel aan denk ik zo, zitten ze ineens met een minder sociale CAO, en al die kosten die dat met zich mee brengt, wie gaat dat betalen?

Het schijnen juist die werkgevers te zijn die van die CAO af willen, ze zijn ineens een stuk minder sociaal.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden


×