Spring naar bijdragen
Marotrans

Weekendrust mag niet meer in de cabine

Recommended Posts

Op 10-5-2018 om 13:10 zei Pierre:

Zie het een beetje als het voorval van enkele jaren geleden, toen jij mij voorbij kwam zeilen bij Dierdorf en met 90 km/h -en eroverheen in de afdalingen- tot aan Köln aan de afslag richting Duisburg letterlijk over de autobaan vloog, en zelfs plankgas door de baustelles ging waar op dat moment 60 km/h als maximum snelheid gold. Foei Ger!...:D
Ik zou het niet gezegd hebben als ik er zelf geen getuige van was geweest, ik zat de hele rit achter je en kwam je niet voorbij.
 

Ik kan het niet plaatsen, ik ben me ook van geen kwaad bewust. Onze autos staan afgesteld op 85, en zelfs berg af gaan ze leeg niet veel harder :bey:

En op de 3 met 90 door een baustelle gaat al helemaal niet of het moet midden in de nacht zijn, maar je zult ongetwijfeld gelijk hebben 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei *Ger*:

Ik kan het niet plaatsen, ik ben me ook van geen kwaad bewust. Onze autos staan afgesteld op 85, en zelfs berg af gaan ze leeg niet veel harder :bey:

En op de 3 met 90 door een baustelle gaat al helemaal niet of het moet midden in de nacht zijn, maar je zult ongetwijfeld gelijk hebben 

 

Het is ook alweer enkele jaren geleden Ger, was nog met de 974 volgens mij. Wat natuurlijk niks afdoet aan het feit.
Misschien dat je het daarom vergeten bent, ik heb echter een geheugen als een olifant...;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoe dan ook, verder maar weer terug naar de regels voor de 45 uur wekelijkse rust.

 

Voorstellen liggen er, en naar ik aanneem zal het voor de zwervers onder ons niet beter worden, de 45 uur blijft verboden en compensatie van verkortingen moeten dadelijk aansluiten op de wekelijkse rust en kunnen niet meer aansluiten op een dagelijkse rust.

 

Bron ->>> Klik <<<-

Verordening (EG) nr. 561/2006
Artikel 3
Artikel 3, onder h), wordt gewijzigd om in overeenstemming met de uitspraak van het Hof
van Justitie in zaak C-317/12 Lundberg te verduidelijken dat particulieren die voertuigen die
onder het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 561/2006 zouden vallen, gebruiken om
particuliere eigendommen voor eigen doeleinden te vervoeren, niet verplicht zijn om hun rijen
rusttijden te registreren en derhalve niet verplicht zijn om een tachograaf of
bestuurderskaart te bezitten of te gebruiken.

 

Artikel 4
Artikel 4, onder r), wordt toegevoegd om het in deze verordening algemeen gebruikte begrip
"niet-commercieel" vervoer te definiëren, omdat het gebrek aan een eensluidende definitie
leidt tot onzekerheden en verschillende interpretaties.

 

Artikel 6
Artikel 6, lid 5, wordt gewijzigd om te verduidelijken dat een bestuurder verplicht is andere
activiteiten dan rijden en perioden van beschikbaarheid te registreren, en om die praktijk te
harmoniseren. De volledige registratie van alle activiteiten van de bestuurder, en niet alleen
rijden, wat automatisch door een tachograaf wordt geregistreerd, is belangrijk om de 
NL 10 NL
werkpatronen van een bestuurder doeltreffend te controleren als die vermoeidheid en risico's
voor de verkeersveiligheid kunnen veroorzaken.

 

Artikel 7
Aan artikel 7 wordt een derde lid toegevoegd om te verduidelijken dat bestuurders die in
ploegen rijden hun verplichte onderbreking mogen nemen in een voertuig dat wordt bestuurd
door een andere bestuurder. Dit is reeds een gangbare praktijk na een niet-bindend advies van
de Commissie.

 

Artikel 8
Artikel 8 wordt gewijzigd om de vereisten inzake wekelijkse rusttijden te verduidelijken en
aan te passen aan de behoeften van de sector en aan de dagelijkse praktijk bij het plannen van
vervoersschema's, met name voor langeafstandsvervoer. Doel is de rustvoorwaarden van
bestuurders te verbeteren en de handhaving te vergemakkelijken, met name de controle van de
aan de bestuurder verschuldigde compensatie voor verkorte wekelijkse rusttijd.
Artikel 8, lid 6, wordt gewijzigd om te verduidelijken dat bestuurders hun wekelijkse
rusttijden op flexibeler wijze kunnen plannen over een periode van vier opeenvolgende
weken, waarbij wordt gewaarborgd dat compensatie voor een verkorte wekelijkse rusttijd
binnen drie weken wordt genomen samen met een normale wekelijkse rusttijd
. Deze wijziging
verandert de geldende vereisten inzake de maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden niet.
Artikel 8, lid 7, wordt gewijzigd om te specificeren dat compensatie voor een verkorte
wekelijkse rusttijd moet aansluiten op een normale wekelijkse rusttijd van ten minste 45 uur.
Daardoor wordt het gemakkelijker om een compensatierusttijd te controleren en kunnen
bestuurders genieten van een verlengde wekelijkse rusttijd.
Artikel 8, lid 8, onder a), wordt toegevoegd om te verduidelijken dat het een bestuurder niet is
toegestaan om een wekelijkse rusttijd van 45 uur of meer te nemen in een voertuig, en dat de
werkgever verplicht is voor een passend verblijf met geschikte slaapfaciliteiten en sanitaire
voorzieningen te zorgen als de bestuurder zijn wekelijkse rusttijd niet op een privé-plaats naar
keuze kan nemen.
Artikel 8, lid 8, onder b), wordt toegevoegd om verder te specificeren dat
vervoersondernemingen verplicht zijn de werkzaamheden van bestuurders zodanig te plannen
dat die ten minste één keer binnen een periode van drie opeenvolgende weken naar huis terug
kunnen keren om hun wekelijkse rust te nemen.

 

Artikel 9
Artikel 9 wordt aangepast aan de gangbare praktijk dat rustperioden op een veerboot of trein
worden genomen. Volgens de geldende regels is het niet toegestaan om rusttijden van 24 uur
en langer gedeeltelijk op een veerboot of trein te nemen als verkorte wekelijkse rusttijd. Voor
bestuurders en ondernemers is dat een onnodige last. De wijziging specificeert daarom dat een
bestuurder die een voertuig begeleidt dat per veerboot of trein wordt vervoerd, op de veerboot
of trein ook een verkorte wekelijkse rusttijd mag nemen.

 

Artikel 12
NL 11 NL
Artikel 12, lid 2, wordt toegevoegd om een bestuurder te helpen omgaan met onvoorziene
omstandigheden waardoor het vervoer wordt vertraagd of waardoor de bestuurder niet naar
huis kan om zijn/haar wekelijkse rust te nemen. Er wordt gespecificeerd dat bestuurders het
begin van hun wekelijkse rusttijd mogen uitstellen om naar huis te rijden, op voorwaarde dat
zij voldoen aan de dagelijkse en wekelijkse rijtijdbeperkingen en aan de verplichte
minimumduur van een wekelijkse rusttijd.

 

Artikel 14
Artikel 14 wordt gewijzigd om te specificeren dat tijdelijke uitzonderingen op de algemene
regels die door de lidstaten in dringende gevallen worden toegestaan, naar behoren moeten
worden gerechtvaardigd door die uitzonderlijke omstandigheden en de dringende noodzaak er
iets aan te doen.

 

Artikel 15
Artikel 15 voegt de verplichting voor de lidstaten toe om de Commissie in kennis te stellen
van hun nationale regels inzake rijtijden, onderbrekingen en rusttijden die van toepassing zijn
op busbestuurders die van de verordening zijn vrijgesteld.

 

Artikel 19
Artikel 19 wordt gewijzigd om te specificeren dat nationale sancties voor overtredingen van
de verordening evenredig moeten zijn met de ernst van de overtreding, zoals geclassificeerd
in de desbetreffende Uniewetgeving. Er wordt ook aan toegevoegd dat elke wijziging van het
nationaal sanctiestelsel aan de Commissie moet worden gemeld.

 

Artikel 22
Artikel 22 wordt gewijzigd om de administratieve samenwerking en de uitwisseling van
gegevens en informatie tussen de lidstaten te verdiepen. Doel is de uitvoering van de
bepalingen van deze verordening en de grensoverschrijdende handhaving consequenter en
doeltreffender te maken.
Artikel 22, lid 1, wordt gewijzigd om te specificeren dat wederzijdse bijstand tussen lidstaten
onmiddellijk moet worden verleend binnen de duidelijk omschreven termijnen van Richtlijn
2006/22/EG.
Artikel 22, lid 2, onder c), wordt toegevoegd om te verduidelijken dat de uitwisseling van
informatie ook de gegevens over de risicoclassificatie van ondernemingen omvat en andere
informatie die nodig is om een efficiënte en effectieve handhaving te waarborgen.
Artikel 22, lid 3, onder a), specificeert dat de aangewezen instanties voor intercommunautaire
communicatie verantwoordelijk moeten zijn voor het organiseren van een goede informatieuitwisseling.
Artikel 22, lid 3, onder b), wordt toegevoegd om te verduidelijken dat wederzijdse bijstand
kosteloos moet zijn.

 

Artikel 25
NL 12 NL
Artikel 25, lid 2, wordt gewijzigd om te specificeren dat de Commissie indien nodig
uitvoeringshandelingen zal vaststellen om de bepalingen van deze verordening te
verduidelijken. Die handelingen moeten de eenvormige toepassing en handhaving van de
verordening verzekeren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei *Ger*:

Hoe dan ook, verder maar weer terug naar de regels voor de 45 uur wekelijkse rust. (...)

 

Wat dacht je bij jezelf...snel maar naar een ander onderwerp nu de voorvechter en prediker van de wet op dit forum opeens zelf geconfronteerd word hoe hij de regels en wetten met voeten treed -of trad- en dus eigenlijk helemaal niet zo voorbeeldig en correct is als deze zichzelf voor wil doen. Ik heb het woord 'hypocriet' al eens eerder genoemd...

Snel maar terug naar het onderwerp dan. :bey: 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei *Ger*:

Artikel 8, lid 8, onder b), wordt toegevoegd om verder te specificeren dat
vervoersondernemingen verplicht zijn de werkzaamheden van bestuurders zodanig te plannen dat die ten minste één keer binnen een periode van drie opeenvolgende weken naar huis terug kunnen keren om hun wekelijkse rust te nemen.

 

Dit stuk is zeker zo interessant.
De Wabby's ed moeten 1x per 3 weken naar huis!:ok:

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei *Ger*:

Hoe dan ook, verder maar weer terug naar de regels voor de 45 uur wekelijkse rust.

 

Voorstellen liggen er, en naar ik aanneem zal het voor de zwervers onder ons niet beter worden, de 45 uur blijft verboden en compensatie van verkortingen moeten dadelijk aansluiten op de wekelijkse rust en kunnen niet meer aansluiten op een dagelijkse rust.

 

<knip>

 

Artikel 8
Artikel 8 wordt gewijzigd om de vereisten inzake wekelijkse rusttijden te verduidelijken en
aan te passen aan de behoeften van de sector en aan de dagelijkse praktijk bij het plannen van
vervoersschema's, met name voor langeafstandsvervoer. Doel is de rustvoorwaarden van
bestuurders te verbeteren en de handhaving te vergemakkelijken, met name de controle van de
aan de bestuurder verschuldigde compensatie voor verkorte wekelijkse rusttijd.
Artikel 8, lid 6, wordt gewijzigd om te verduidelijken dat bestuurders hun wekelijkse
rusttijden op flexibeler wijze kunnen plannen over een periode van vier opeenvolgende
weken, waarbij wordt gewaarborgd dat compensatie voor een verkorte wekelijkse rusttijd
binnen drie weken wordt genomen samen met een normale wekelijkse rusttijd
. Deze wijziging
verandert de geldende vereisten inzake de maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden niet.
Artikel 8, lid 7, wordt gewijzigd om te specificeren dat compensatie voor een verkorte
wekelijkse rusttijd moet aansluiten op een normale wekelijkse rusttijd van ten minste 45 uur.
Daardoor wordt het gemakkelijker om een compensatierusttijd te controleren en kunnen
bestuurders genieten van een verlengde wekelijkse rusttijd.
Artikel 8, lid 8, onder a), wordt toegevoegd om te verduidelijken dat het een bestuurder niet is
toegestaan om een wekelijkse rusttijd van 45 uur of meer te nemen in een voertuig, en dat de
werkgever verplicht is voor een passend verblijf met geschikte slaapfaciliteiten en sanitaire
voorzieningen te zorgen als de bestuurder zijn wekelijkse rusttijd niet op een privé-plaats naar
keuze kan nemen.
Artikel 8, lid 8, onder b), wordt toegevoegd om verder te specificeren dat
vervoersondernemingen verplicht zijn de werkzaamheden van bestuurders zodanig te plannen
dat die ten minste één keer binnen een periode van drie opeenvolgende weken naar huis terug
kunnen keren om hun wekelijkse rust te nemen.

 

<knip>

 

Zo als ik het lees, is het meer bedoeld om de handhaving te vergemakkelijken:


Doel is de rustvoorwaarden van bestuurders te verbeteren en de handhaving te vergemakkelijken, met name de controle van de
aan de bestuurder verschuldigde compensatie voor verkorte wekelijkse rusttijd.

 

O ja, en de rustvoorwaarden te verbeteren:rolleyes:

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Pierre:

 

Wat dacht je bij jezelf...snel maar naar een ander onderwerp nu de voorvechter en prediker van de wet op dit forum opeens zelf geconfronteerd word hoe hij de regels en wetten met voeten treed -of trad- en dus eigenlijk helemaal niet zo voorbeeldig en correct is als deze zichzelf voor wil doen. Ik heb het woord 'hypocriet' al eens eerder genoemd...

Snel maar terug naar het onderwerp dan. :bey: 

Jezus wat zielig, het staat er nog gewoon en iedereen kan het lezen, moet ik om jou een plezier te doen er over door blijven zeuren. :rolleyes:

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei steenhaas1:

 

Dit stuk is zeker zo interessant.
De Wabby's ed moeten 1x per 3 weken naar huis!:ok:

Kunnen steenhaas1, kunnen is heel iets anders als moeten helaas :rolleyes:

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Showfeur:

 

Zo als ik het lees, is het meer bedoeld om de handhaving te vergemakkelijken:


Doel is de rustvoorwaarden van bestuurders te verbeteren en de handhaving te vergemakkelijken, met name de controle van de
aan de bestuurder verschuldigde compensatie voor verkorte wekelijkse rusttijd.

 

O ja, en de rustvoorwaarden te verbeteren:rolleyes:

Maar als je bijvoorbeeld 5 uur moet compenseren en je staat per ongeluk eens 16 uur stil door omstandigheden kun je niet meer zeggen ik heb de 5 uur gecompenseerd, het moet vastgeplakt worden aan de 45 uur

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei *Ger*:

Hoe dan ook, verder maar weer terug naar de regels voor de 45 uur wekelijkse rust.

 


Artikel 8, lid 8, onder a), wordt toegevoegd om te verduidelijken dat het een bestuurder niet is
toegestaan om een wekelijkse rusttijd van 45 uur of meer te nemen in een voertuig, en dat de
werkgever verplicht is voor een passend verblijf met geschikte slaapfaciliteiten en sanitaire
voorzieningen te zorgen als de bestuurder zijn wekelijkse rusttijd niet op een privé-plaats naar
keuze kan nemen.

 Goed nieuws  :ok: :ok:

IK mag dus op de prive parking van het restaurant ( of betaalde parking) van mijn keuze,indien ik toestemming van de eigenaar hheb enn sanitaire faciliteiten tot mijn beschikking heb,mijn wekelijkse rust doorbrengen.

 

Dus het doorbrengen van meer dan 45 uur op een verlaten ,eenzame ,saaie parking,en onder de trailer zitten sch**ten of in de bosjes,en gratis douchen alleen als t hard regent, is er niet meer bij.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei europeaan:

IK mag dus op de prive parking van het restaurant ( of betaalde parking) van mijn keuze,indien ik toestemming van de eigenaar hheb enn sanitaire faciliteiten tot mijn beschikking heb,mijn wekelijkse rust doorbrengen.

 

Uhm, je vergeet het voorgaande deel:  om te verduidelijken dat het een bestuurder niet is
toegestaan om een wekelijkse rusttijd van 45 uur of meer te nemen in een voertuig

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei *Ger*:

Maar als je bijvoorbeeld 5 uur moet compenseren en je staat per ongeluk eens 16 uur stil door omstandigheden kun je niet meer zeggen ik heb de 5 uur gecompenseerd, het moet vastgeplakt worden aan de 45 uur

 

Waardoor een chauffeur nog minder flexibel word.

 

Het is al zovaak gezegd. Chauffeurs die dit werk niet zien zitten moeten het niet doen en doen dit ook niet. Maar ze lopen wel te oreren dat degene die dit wel doen de wet overtreden. Ik zag ergens het woordje hypocriet voorbij komen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Sterker nog Shomp, als 'n kind zo blij dat anderen het niet meer mogen. 

Niet meer doen is 'n ander verhaal. 

Klinkt ook 'n beetje als: ik lust geen bloemkool dus de bloemkool moet maar uit de winkels. Of zie ik 't te simpel of weer helemaal verkeerd. 

Laat mij (ons) toch gvd gewoon ons werk doen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei matthieu:

Sterker nog Shomp, als 'n kind zo blij dat anderen het niet meer mogen. 

Niet meer doen is 'n ander verhaal. 

Klinkt ook 'n beetje als: ik lust geen bloemkool dus de bloemkool moet maar uit de winkels. Of zie ik 't te simpel of weer helemaal verkeerd. 

Laat mij (ons) toch gvd gewoon ons werk doen. 

 

En zo zou het moeten zijn ja....

 

Absoluut.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei matthieu:

Laat mij (ons) toch gvd gewoon ons werk doen. 

Met liefde en plezier als de uitbuiting de wereld uit is ;)

Maar helaas zien jullie alleen je eigen probleempjes en vergeten voor het gemak de rest van de wereld 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei *Ger*:

Met liefde en plezier als de uitbuiting de wereld uit is ;)

Maar helaas zien jullie alleen je eigen probleempjes en vergeten voor het gemak de rest van de wereld 

 

Jij bent er zo een die vanaf de zeilijn het hoogste woord voert over zaken waar jij echt niets meet te maken heb.

 

Ik kwam daar ergens een uitdrukking over tegen.

 

Laat het over aan de mensen die zich uitgebuit voelen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Als ik 't allemaal goed begrijp wordt de regel alweer aardig afgezwakt. Waar het oorspronkelijk de bedoeling was om "die gasten" naar huis te krijgen - want dat is toch zo sociaal - worden er nu schijnbaar parkeerplaatsen aangelegd met 'voorzieningen', zodat ze daar wel degelijk in hun cabine kunnen verblijven. 

En als ik 'n mooie rondrit Sp/P heb dan mag ik in 't weekend niet bij zo'n prima rest - waar ik kan douchen, eten en schijten, kortom m'n geld uitgeef - staan, maar vinden jullie dat ik in 'n hotel moet? Dat wil ik dus helemaal niet, terwijl m'n werkgever dat wel zou betalen. 

In mijn ogen zijn jullie compleet de weg kwijt. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei shompie:

 

Jij bent er zo een die vanaf de zeilijn het hoogste woord voert over zaken waar jij echt niets meet te maken heb.

 

Ik kwam daar ergens een uitdrukking over tegen.

 

Laat het over aan de mensen die zich uitgebuit voelen.

  • Punt een, ik heb meer weekenden onderweg gestaan als menigeen hier. En het is niet gezegd dat ik niet nog eens weekenden moet gaan maken, ik heb dus net zo veel recht van spreken als jij.
  • Punt twee, ik bemoei me al zeker twee jaar niet meer met CAO zaken of regels en wetten, dat heb ik al een paar keer uitgelegd hier.
  • Punt drie, iedereen heeft recht op zijn eigen menig, en de mening van de meerderheid telt in Brussel, dus doe je best :bey:

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei *Ger*:

Met liefde en plezier als de uitbuiting de wereld uit is ;)

Maar helaas zien jullie alleen je eigen probleempjes en vergeten voor het gemak de rest van de wereld 

Schei nou toch uit over uitbuiten Ger,er gaan op FB al foto's van advertenties waarbij Roemeense bedrijven chauffeurs vragen voor 2300 /2500 euro per maand.

Als je hoort dat een gemiddeld loon daar in Roemenie iets van tussen de 400 en 500 euri in de maand is .

Trek eens het dubbele van die € 2300 af ,dan blijft er € 1300 (in sommige gevallen zelfs € 1500) over voor de knagerij.

 Dat de heren t hier niet uit willen geven is  t probleem,niet dat ze t niet hebben.

En daar moet de NL chauffeur die wel eens een wekelijkse rust onderweg moet overblijven,dan ook maar zijn cabine uit,de NL chauffeur voor wie het al jaren standaard is dat hij zijn wekelijkse rust doorbrengt op plaatsen waar hij faciliteiten tot zijn beschikking heeft.

Dat jij je ergert aan al die oost Europeanen die overal op industrie terreinen staan  en verlaten parkings staan en de boel onderscheiten begrijp ik,je bent niet de enige,ik doe dat ook.

Maar t feit dat ze daar staan heeft niks met uitbuiting te doen,dat heeft te maken dat ze het hier bij ions verdiende geld niet uit willen geven en alles mee naar hunthuisland willen nemen ,waar dit niet het dubbele maar het vierdubbele waard is.

 

Maar als je dan toch zo begaan bent met t lot van deze mensen ,waarom richt je je pijlen dan net eens op de "moelander"koeriersbende,die maanden lang met een Sprintertje door Europa raggen en zich aan geen wet of gebod hoeven te houden,heb je wel eens gezien hoe die hun tijd doorbrengen? 

Als je dan toch de barmhartige samaritaan wilt zijn pak dan echte problemen aan,en maak t degene die geen probleem hebben met het doorbrengen van een weekend niet het leven zuur. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei *Ger*:
  • Punt een, ik heb meer weekenden onderweg gestaan als menigeen hier. En het is niet gezegd dat ik niet nog eens weekenden moet gaan maken, ik heb dus net zo veel recht van spreken als jij.
  • Punt twee, ik bemoei me al zeker twee jaar niet meer met CAO zaken of regels en wetten, dat heb ik al een paar keer uitgelegd hier.
  • Punt drie, iedereen heeft recht op zijn eigen menig, en de mening van de meerderheid telt in Brussel, dus doe je best :bey:

 

 

Ga toch weg met je meerderheid. 

 

Jij zegt dat jou meerderheid zich niet durft roeren. Lekkere meerderheid...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Pierre:

Wat dacht je bij jezelf...snel maar naar een ander onderwerp nu de voorvechter en prediker van de wet op dit forum opeens zelf geconfronteerd word hoe hij de regels en wetten met voeten treed -of trad- en dus eigenlijk helemaal niet zo voorbeeldig en correct is als deze zichzelf voor wil doen. Ik heb het woord 'hypocriet' al eens eerder genoemd...

Snel maar terug naar het onderwerp dan. :bey: 

 

Ger geeft aan dat hij zich van geen kwaad bewust is, wat moet hij er nog meer over zeggen? 

 

Maar ik vraag me iets af: Het gaat over auto 974. Auto 1001 kwam begin 2011 (zoekfunctie), dus dit zou al minimaal zeven jaar geleden gebeurd moeten zijn.

Waarom houdt iemand dit zeven lange jaren stil om dan pas de ander er publiekelijk mee te kijk te zetten? Waren er in de afgelopen jaren geen betere kansen of heftigere discussie's om dit te gebruiken? Ik vind het op zijn zachtst gezegd, opmerkelijk...

 

 

 

In het algemeen:

De hele discussie gaat sowieso meer en meer over personen dan over de inhoud. Schampere opmerkingen en jij-bakken... Maar ja: Door tegen mensen met een andere mening aan te trappen, ga je die wet niet veranderen, noch intrekken.

 

Mijn conclusie: Wie vind dat de wet anders moet (of weg moet), zal een manier moeten bedenken om de wetgever zover te krijgen. En dat was 'm wat mij betreft in deze discussie. :bey:

bewerkt door Leeuw

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Leeuw:

Ger geeft aan dat hij zich van geen kwaad bewust is, wat moet hij er nog meer over zeggen? 

 

Maar ik vraag me iets af: Het gaat over auto 974. Auto 1001 kwam begin 2011 (zoekfunctie), dus dit zou al minimaal zeven jaar geleden gebeurd moeten zijn.Waarom houdt iemand dit zeven lange jaren stil om dan pas de ander er publiekelijk mee te kijk te zetten? Waren er in de afgelopen jaren geen betere kansen of heftigere discussie's om dit te gebruiken? Ik vind het op zijn zachtst gezegd, opmerkelijk...

 

 

Wat jij er allemaal van vind laat me vrij koud Leeuw, maar je had van mij eigenlijk ook niet anders verwacht natuurlijk...;)

Toch krijgt ook u altijd een passend antwoord van mij.
Maar goed, ouwe koeien allemaal. Alles is al eerder gezegd maar speciaal voor jou nog maar een keer dan...

 

 

Op 10-5-2018 om 12:26 zei *Ger*:

Pierre jij vraagt, ik geef antwoord. Dat jij de grenzen wilt opzoeken of er overheen wilt gaan en daar hier een insteek voor zoekt is niet mijn probleem.

(...)

Overigens, wat ik verder zelf zou doen en handelen is mijn zaak, ik verdien met legaal werken meer als voldoende, en mijn werkgever hoor ik ook niet klagen. Chauffeurs/werkgevers die altijd maar weer het grensgebied opzoeken zijn de oorzaak van alle regels en zorgen voor een ongezonde concurrentie tov een werknemer/werkgever die het wel netjes houd. 

 

Iemand die anderen hier gaat beschuldigen van concurrentievervalsing door de grenzen op te zoeken of eroverheen te gaan en dat deze de oorzaak zijn van een ongezonde concurrentie t.o.v. werkgevers en werknemers die het wel netjes houden, moeten niet zijn handen in onschuld gaan wassen als deze zelf geconfronteerd word met een feit waaruit blijkt dat hij zelf eigenlijk geen haar beter is. En al zeker niet iemand die hier altijd de mond vol heeft over regeltjes en wetten, dus ook Ger uit Helmond niet! Of dat nou wat jaren geleden is of niet doet in deze niet ter zake.
Overigens vraag ik me af welke grenzen ik volgens Ger opzoek of overheen ga: op af en toe een paar minuten rijtijd-overschrijding in de maand -meestal t.g.v. verplicht bewaakt overstaan- ben ik me verder van geen kwaad bewust. Niks schokkends dus...


Als je een beetje begrijpend leest -en dat kun jij best- is het eigenlijk helemaal niet eens bedoeld om Ger hier te kijk te zetten, maar wel om even te benadrukken dat je soms tot of over het randje moet gaan om het werk allemaal gedaan te krijgen, want dat weet uiteraard ook Ger met zijn ervaring van 40 jaar of langer als geen ander.

Ik haal daarbij dan het voorbeeld aan van een aantal jaren geleden waarin hij zelf de hoofdrol speelt, toen ik stomverbaasd was dat Ger geen tijd had om even te groeten onderweg toen hij mij bij Dierdorf voorbij kwam, voortdurend plankgas op de linkse baan en door de baustelles 'vloog'. Ik liet me verleiden en zette de achtervolging in met mijn auto die gewoon 89 km/h liep, maar kon hem tot aan de afslag Köln richting Duisburg niet voorbij komen. Ik weet dit zo goed omdat ik - waarschijnlijk net als Ger- een fotografisch geheugen heb en hij dit onmogelijk vergeten kan zijn, want: even later heb ik via PB nog contact met Ger gehad, en deze heeft mij toen uitgelegd dat hij verschrikkelijke haast had omdat hij vóór 13.00 in Duisburg moest laden.

Maar vooruit, in zo'n situatie kan ik me dus goed voorstellen dat je ook even het randje opzoekt of eroverheen gaat. Je doet je best om je werk klaar te krijgen en het kan soms wel eens van een paar minuten afhangen. Verders ook op zich niet zo heel schokkend, met 89/km over de autobahn en veel te hard door de baustelles, ware het niet dat er vlak daarvoor hier op dit forum door Ger verteld werd over een collega van hem, die tot  'poging tot doodslag' veroordeeld werd omdat hij met te hoge snelheid -89 km/h- op een Hongaars busje was ingereden op de Autobahn in Duitsland en waarvan in ieder geval de bestuurder was komen te overlijden. Men was dus gewaarschuwd!
Om dan vervolgens hier te gaan prediken dat anderen op heel fout bezig zijn door het randje op te zoeken en de oorzaak zijn van alle sores omtrent regel -en wetgeving en ongezonde concurrentie t.o.v. andere collega's die het wél goed doen, die moet zijn hand in eigen boezem steken als deze op een eigen actie gewezen word die nou niet bepaald verwacht kan en mag worden van iemand die hier iedereen wijst op zijn gedragingen en het strikt naleven van de wet als iets heiligs ziet, want zo heilig is hij zelf ook niet zo blijkt dus .

Om dan maar gauw te zeggen dat je het jezelf niet meer kan herinneren en vlug een afleidingsmanoeuvre in gaat zetten door snel naar een ander -of terug naar het onderwerp van gesprek te gaan, is wel erg gemakkelijk.
Geef gewoon je fout toe of geef toe dat je zelf ook niet zonder zonden bent, dan ben je een vent. Maar ga niet doen of je neus bloed.
Hypocriet, het woord noemde ik al eerder...
 

 

Citaat

In het algemeen: (...) Mijn conclusie: Wie vind dat de wet anders moet (of weg moet), zal een manier moeten bedenken om de wetgever zover te krijgen. En dat was 'm wat mij betreft in deze discussie. 

 

Een man een man, een woord een woord. We zullen zien...;):bey:

bewerkt door Pierre

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Pierre:

Geef gewoon je fout toe of geef toe dat je zelf ook niet zonder zonden bent, dan ben je een vent. Maar ga niet doen of je neus bloed.
Hypocriet, het woord noemde ik al eerder...
 

 

Ik heb nooit gezegd dat ik zonder zonden ben, sterker nog ik heb diverse zonden gepost hier.

Overigens heb ik elk PB nog en ik heb ze even allemaal nagekeken, ik kan het echt niet vinden.

 

Wel deze ;)

Beste vriend meneer de 'Kattenmepper'......:D

Ik moest vanochtend even een vrachtje laden voor Belgique bij de Mars in Veghel.......................................

 

Uit de tijd dat je nog mens was :rolleyes:

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×